Document: Informació important ampliada per la renegociació dels préstecs ICO La resolució de 12 de maig de 2021 publica el Codi de Bones Pràctiques que ha de permetre el desenvolupament de la renegociació dels préstecs amb Aval ICO covid signats a l’empara dels RDL 8/2020 i 25/2020 i d’acord amb el que disposa el RDL …

Read more

Es tracta d’ajuts destinats empreses i persones treballadores autònomes, amb residència fiscal a Catalunya , per al recolzament a la seva solvència i reducció de l’endeutament del sector privat i que pertanyin als sectors continguts a la CNAE-2009, que consten en l’annex del RDL 5/2021. El sistema i criteris de resolució esdevé normat per l’executiu …

Read more
Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password