Modificació del límit general de pagaments en efectiu entre empresaris i professionals

Modificació del límit general de pagaments en efectiu entre empresaris i professionals

Modificació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. Limitació de pagaments en efectiu

Es disminueix el límit de pagaments en efectiu entre empresari i professionals de 2.500 a 1.000 euros.

Així mateix, es disminueix de 15.000 a 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

Aquesta disminució de el límit general s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’11 de juliol de 2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

La base de la sanció, segons es tracti de cada un dels supòsits, serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros.

A tots els efectes del càlcul de l’import pagat en efectiu, es sumaran els imports de les operacions o pagaments en què s’hagi fraccionat l’entrega dels béns o la prestació dels serveis.

S’entén per efectiu:

  • Paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera.
  • Xecs i pagares bancaris “Al Portador”.
  • Altres mitjans físics i electrònics que puguin ser utilitzats com a mitjans de pagament al portador.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password