Pròrroga dels expedients de regulació temporal per raó del SARS-CoV-2

Pròrroga dels expedients de regulació temporal per raó del SARS-CoV-2

El 29 de setembre de 2021 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 18/2021, de data 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball,  a continuació fem un recull de forma sumària de les novetats més destacables:

Pròrroga automàtica i autorització de pròrroga.

Cautelarment, es prorroguen els ERTO fins a 31 d’octubre de 2021 amb accés als percentatges d’exoneració que corresponguin al tipus d’expedient i al mes de setembre de 2021.

La pròrroga dels ERTO de força major, limitació d’activitat, impediment d’activitat o els de causes objectives (ETOP), haurà de ser autoritzada prèvia sol·licitud a la qual s’hi haurà d’acompanyar una relació de les persones, degudament identificades, i de les hores o dies en els quals s’hagi aplicat mesures d’afectació (reducció/suspensió) dels mesos de juliol, agost i setembre de 2021.

Particularment, en el cas dels expedients ETOP, s’haurà d’aportar informe de la comissió negociadora de l’expedient.

La sol·licitud de pròrroga s’haurà de trametre entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021.

L’autoritat laboral, en 10 dies hàbils, dictarà resolució per la qual s’estimarà la pròrroga de l’expedient fins a 28 de febrer de 2022.

Expedients per a limitació i/o impediment d’activitat.

Es podran tramitar ERTO, i transitar de la situació d’impediment a la de limitació i al revés, en els casos en què les autoritats competents emetin normativa de contenció del brot epidemiològic del SARS-CoV-2.

En tot moment, i amb relació a la causa justificativa de limitació o impediment, s’haurà d’adaptar l’expedient a la limitació o impediment de cada moment sense que, en cap cas, faci falta trametre un nou expedient.

Mitjançant declaració responsable a remetre a la TGSS, s’haurà d’indicar el canvi de la situació i l’aplicació d’un règim o l’altre d’exoneracions.

Expedients de força major i la seva transició.

Les empreses i entitats que a 31 d’octubre de 2021 estiguin aplicant un ERTO de força major per causa de la covid-19 podran tramitar un ERTO per causes ETOP vinculades a la covid-19 amb efectes retroactius a la data de finalització de l’expedient de força major.

Accions formatives i l’accés a exempcions a la cotització a la seguretat social.

Per a l’obtenció de les exempcions a la cotització de la Seguretat Social s’haurà de desenvolupar accions formatives per a cada persona afectada per ERTO en el període comprès entre 1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022.

Les persones treballadores hauran de rebre formació que representi una millora de les competències professionals i ocupabilitat abans del 30 de juny de 2022 i, un cop transcorregut el termini, TGSS informarà el SEPE de la relació de persones treballadores per les quals s’ha aplicat exoneracions.

Cada persona, en atenció al volum de plantilla, haurà de rebre:

  • 30 hores de formació en empreses que tinguin d’entre 10 i 49 persones treballadores
  • 40 hores de formació en empreses de 50 o més persones treballadores.

La formació serà verificada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i la TGSS, organismes que enfront d’un incompliment el reportaran a Inspecció de Treball als efectes oportuns.

No s’entendrà com a incompliment el fet que les persones treballadores no realitzin la formació que, reunint els requisits de la Llei 30/2015, l’empresa els hagi posat a disposició.

Les empreses que realitzin efectivament la formació tindran dret a un increment del crèdit pel finançament d’accions de formació en els següents trams:

  • Les empreses que tinguin d’1 a 9 persones treballadores, 425 euros per persona.
  • Les empreses que tinguin de 10 a 49 persones treballadores, 400 euros per persona.
  • Les empreses que tinguin 50 o més persones treballadores, 320 euros per persona.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password