RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

-3 Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya
1. Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades previstes a
l’apartat 2.1.
2. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d’acord
amb l’apartat 12.5 d’aquesta Resolució.
Així mateix, es permeten els desplaçaments motivats pel desenvolupament d’activitats docents, d’activitats
d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o
situació de vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del lleure educatiu
permeses d’acord amb l’apartat 15 d’aquesta Resolució, sempre que no impliquin pernoctació. Només
s’autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l’estanquitat dels grups bombolla escolars,
aplicant les mesures previstes en el document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per
a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les
colònies i sortides escolars.
3. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de
transport de mercaderies.
-4 Desplaçaments personals
Sense perjudici de les restriccions a la mobilitat establertes per aquesta Resolució, es recomana que els
desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del que sigui possible, així com la circulació per les vies
d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats
competents.
En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es
recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.
El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de
confiança i seguretat.
La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure
també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament
social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password