3ª Linea: Ajuts extraordinaris a la solvència empresarial per la COVID-19.

3ª Linea: Ajuts extraordinaris a la solvència empresarial per la COVID-19.

Article 7. Termini per efectuar la inscripció prèvia
El formulari d’inscripció prèvia:

Es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021
fins al
dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Article 2. Inscripció prèvia
2.1 La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut
extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la concessió, tant en les bases
reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament
de l’ajut.
2.2 Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per
part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades
requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no
neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.
2.3 La presentació del formulari d’inscripció prèvia comporta autoritzar la Generalitat de Catalunya a obtenir els
certificats o verificar les dades necessàries per tramitar el procediment i el seu intercanvi amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
2.4 La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d’ampliació de la dotació pressupostària de les
convocatòries que es refereixin a la present Ordre o en el cas de convocar-se ajuts posteriors amb el mateix
objecte i característiques. Aquesta vigència s’establirà a la convocatòria corresponent.
2.5 La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació
de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim dins del termini que s’estableixi en la convocatòria o en la
resolució de la concessió de l’ajut

I Segons Resolució de 16 de novembre de 2021, s’amplien els terminis d’execució i justificació establerts en els ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial.

 

  • El termini per aplicar l’import dels ajuts a la solvència empresarial corresponents a la primera convocatòria, s’amplia en un màxim de 7 dies hàbils.
  • El termini per aplicar l’import dels ajuts a la solvència empresarial corresponents a la segona convocatòria, s’amplia en un màxim de 7 dies hàbils.
  • El termini de justificació de la primera convocatòria, s’amplia fins el 15 de desembre.
  • El termini de justificació de la segona convocatòria, s’amplia fins el 30 de desembre.

 

Podeu consultar la Resolució en aquest enllaç:

 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=330120&idens=1

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password