Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022/2026

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022/2026

El Pla de seguretat alimentària és un pla estratègic dirigit específicament a mantenir el màxim nivell de protecció de la salut i els interessos de la ciutadania, així com també la seva confiança i la dels mercats internacionals. Tot això per mitjà d’una política integrada i coordinada que propicia una sinergia d’accions amb la coordinació i col·laboració dels
diferents participants en la cadena alimentària.

Aquest pla estratègic està dissenyat i ha de ser implementat en un entorn o context en el qual incideixen tota una sèrie de factors, principis i conceptes que s’anomenen elements directors i contextuals. La consideració d’aquest elements és clau per al seu èxit. Ens els plans de seguretat alimentària que s’han succeït des de 2007, s’hi han recollit aquests elements sobre la base del coneixement existent en cada moment. Les reflexions i consideracions fetes al seu moment i recollides en aquests documents continuen sent vigents, però amb la ràpida evolució de la nostra societat estan apareixen o estan prenent especial rellevància determinats factors que cal tenir molt presents per a l’elaboració i aplicació del Pla de seguretat alimentària 2022-2026 i que es recullen a continuació

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password