Resolució de dubtes sobre la Renovació ERTES

Resolució de dubtes sobre la Renovació ERTES

IMPORTANT CURS VIA ZOOM PER A RESOLDRE DUBTES PRÀCTIQUES

Amb la col·laboració de la FIRHT i l’Associació Empresaris de Tarragona

El passat 30 de setembre de 2020, es publicava el  Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que regulava la situación dels ERTE a partir de l’1 d’octubre de 2020.

L’article 1 del RD-Ley disposava la pòrroga de determinats ERTO fins a 31 de gener de 2021. Aquesta prorroga automàtica no implica que totes les empreses en força major prorrogat l’ERTO tinguin dret a mantenir les exoneracions que venien aplicant

Per poder entendre quines empreses en situació de Força Major poder mantenir o gaudir d’exoneracions a les quotes de seguretat social hem d’anar a llegir el contingut de la  Disposición adicional primera del nou Real Decret que estableix com a criteri per tenir dret a les mateixes el de : “Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad”.  Aquestes empreses es consideren que son les que pertanyen  a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat i l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE-09– previstos en l’Annex de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor, i la restauració no s’hi troba inclosa

També podran accedir a les exoneracions previstes en l’apartat tercer d’aquesta disposició addicional, les empreses que tinguin expedients de regulació temporal d’ocupació prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, conforme al que s’estableix  en l’article 1, el negoci del qual depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereix l’apartat anterior, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes, en uns termes concrets que no desenvoluparem en aquests moments

Els CNAE del sector inclosos en aquesta llista que dona dret a que l’expedient de força major porrogat se’n beneficií d’exoneracions, són:

7912 Actividades de los operadores turísticos.

7911 Actividades de las agencias de viajes.

5110 Transporte aéreo de pasajeros.

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004 Gestión de salas de espectáculos.

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.

5510 Hoteles y alojamientos similares.

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

5590 Otros alojamientos

Però què passa amb el Sector de la Restauració i amb les activitats no incloses a l’Article 1 del RD-Ley? Estem exclosos dels ERTE?  A quin tipus d’ERTE ens podem acollir?

L’art. 2 del RD-Ley parla dels Expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment o limitacions d’activitat

Així, disposa que “Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l’1 d’octubre de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de  les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, en els centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, dels percentatges d’exoneració prevists a continuació, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, sobre la base del que es preveu en l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors, la durada dels quals quedarà restringida a la de les noves mesures d’impediment referides (…)”

L’article 2, en el seu apartat 2, indica que “Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, podran beneficiar-se, des de l’entrada en vigor del present reial decret llei i en els centres afectats, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ús de força major per limitacions, d’acord amb el que es preveu  en l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors, dels percentatges d’exoneració següents:

  1. a) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial reportada en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, aconseguirà el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  2. b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial reportada en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, aconseguirà el 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.”

Podem entendre doncs que les limitacions a l’activitat existents actualment en base a les RESOLUCIONS de Salut i que afecten el sector de la restauració, en la màxima amplitud de concepte, són activitats amb limitacions de l’art. 2. 2 del nou Reial Decret Llei i per tant tindrien les exoneracions previstes en aquest article

Aquestes limitacions s’hauran d’acreditar a la memòria explicativa de l’ERTE nou que s’haurà de tramitar, amb especial transcendència i motivació en les Ordres que estableixes les limitacions que donen dret a les noves exoneracions. No es concedeix de manera automàtica.

La Instrucció 22/2020, de 30 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, indica que el procediment s’inicia via Canal Empresa amb la presentació telemàtica del formulari :

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category

apartat Sol·licitar la constatació de l’existència de força major

En el formulari esmentat, l’empresa o entitat cal que seleccioni si la presentació de l’expedient obeeix a causes d’impediment de l’activitat del supòsit a) anterior, o a causes de limitació de l’activitat del supòsit b).

En aquest sentit es revisarà la memòria explicativa per comprovar que la causa s’ajusta als supòsits esmentats d’impediment o limitació.

L’empresa ha d’acreditar, en la presentació de la documentació de l’expedient, la comunicació de la sol·licitud a les persones treballadores, i traslladar la memòria i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació legal d’aquestes. Les unitats gestores ho han de comprovar, i davant de la seva absència requerir-ho. S’ha de procedir en tots els casos a la petició d’informe preceptiu a la Inspecció de Treball de Catalunya.

L’autoritat laboral ha de resoldre el procediment en un termini màxim de cinc dies hàbils a partir de la data de presentació de l’expedient, i el silenci administratiu és positiu.

Al formulari cal consignar una data inicial i data final, en relació a la normativa que dona lloc la presentació de l’expedient. No cal exhaurir el període autoritzat per la resolució administrativa, i en la resolució cal esmentar que la constatació de la força major aportada ho és mentre siguin vigents les normes i causes que li han donat origen. Per tant, les successives pròrrogues implicarien la persistència de la força major.

Totes les sol·licituds i les notificacions es realitzen de forma telemàtica i pel Canal Empresa.

En absència de compliment d’aquest requisit, no es considera iniciat el tràmit i s’insta a les persones sol·licitants a iniciar el tràmit per mitjà de l’enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-desuspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=

Igualment, es recorda a les empreses i entitats que s’ha de realitzar els tràmits corresponents davant del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en aquells procediments previstos pels citats organismes a fi efecte de sol·licitar les prestacions, bonificacions, exoneracions i altres beneficis o obligacions de la seva competència.

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password