Ús Obligatori de Mascaretes a Catalunya, en tot moment, també a l’aire lliure

Ús Obligatori de Mascaretes a Catalunya, en tot moment, també a l’aire lliure

-1 Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. 

Aquesta previsió s’estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l’ús de la mascareta als mitjans de transport en tot allò que no s’hi oposi.

-2 Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució sobre l’ús de la mascareta. 

L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d’acord amb la legislació sectorial aplicable

-3 Aquesta Resolució deixa sense efecte, en allò que s’hi oposin, els apartats 1.1.1, 2.1.3 i 2.2.1 a) de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com l’apartat 3.2.1 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià. 

-4 Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC el 9 de juliol 2020

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password