RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny. Obertura fins a les 01: 00h

RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny. Obertura fins a les 01: 00h

 • 8 Es modifica l’apartat 11 de la Resolució 1587/2021, de 21 de maig, que passa a tenir el redactat següent:
  “-11 Activitats d’hostaleria i restauració
  Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
  – Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres en qualsevol cas.
  – En l’interior, l’aforament es limita al 50% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament
  senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la
  ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  – A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre
  comensals de taules o grups de taules diferents.
  – El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones tant a l’interior com en
  ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
  8/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8425 – 4.6.2021
  CVE-DOGC-A-21154116-2021
  terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  – S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que
  pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes
  distàncies.
  – El servei només es pot dur a terme de les 06:00 hores a les 01:00 hores del dia següent. Els clients no
  podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.
  Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones
  treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per
  donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan
  ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.
  – Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a
  terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 3
  d’aquesta Resolució.
  – S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de
  Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.”
El decretet ampliat el pots descarregar aquí

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password