Seguretat Alimentària al Servei a domicili i recollida de menjars en bars i restaurants

Seguretat Alimentària al Servei a domicili i recollida de menjars en bars i restaurants

Molts restaurants es veuen obligats a canviar el seu sistema de funcionament per respondre a les comandes específiques que el consumidor pot encarregar per telèfon, Internet, etc., bé sigui per servir a domicili o per recollir a l’establiment, i més després de les darreres mesures aprovades per la Generalitat, que comporten el tancament de la restauració, permetent només el servei a domicili i el menjar per emportar amb cita prèvia

En el marc de les mesures de contenció de la COVID-19, els establiments han d’implementar mesures dirigides a minimitzar el risc generat pel coronavirus SARS-COV-2, incloure-les en els seus plans de salut i de seguretat, i fer-ho tant des de la perspectiva dels treballadors com de la dels clients.

Així mateix, cal tenir en compte les següents mesures i recomanacions

D’higiene personal

 • Tot el personal s’ha de rentar les mans sovint amb aigua calenta i sabó durant un mínim de 20 segons. Com a sistema addicional de desinfecció al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.
 • Cal fer un rentat de mans minuciós cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada i utilitzar sistemàticament estris nets i desinfectats per manipular els aliments.
 • Si algú del personal es troba malament, amb símptomes respiratoris o febre, no ha de realitzar la seva activitat, s’ha de quedar a casa. La principal via de transmissió del virus és a través de les persones. El mateix s’ha de fer si s’ha estat en contacte amb alguna persona infectada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Tot el personal, en esternudar i estossegar, s’ha de protegir la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús, llençar-lo a les escombraries i rentar-se les mans de seguida.
 • Cal fer servir mascaretes. Tanmateix, cal tenir present que poden ser un focus de contaminació, atès que amb l’ús, s’hi van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir una cura especial en la seva manipulació i eliminació, no tocar-les amb les mans mentre es manipulen aliments, així com canviar-les amb la freqüència necessària.
 • En cas d’usar guants, cal rentar-se i desinfectar-se les mans abans de posar-los i mantenir una neteja i desinfecció acurada i freqüent dels guants mentre s’utilitzin, així com canviar-los amb la freqüència necessària. Durant el repartiment, s’han de desinfectar amb una solució a base d’alcohol entre una entrega i l’altra, sobretot si s’han tocat diners, o bé canviar-los.

Durant la preparació i el lliurament del menjar

 • Els menjars s’han de preparar amb la menor antelació possible a l’entrega.
 • L’establiment ha de disposar d’un espai habilitat per al lliurament de la comanda al repartidor (barra, taula, etc.). El personal de repartiment no pot accedir en cap cas a la zona de la cuina.
 • S’han de mantenir sempre pràctiques correctes d’higiene en la preparació i el lliurament dels menjars i cal evitar la contaminació encreuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, objectes personals, poms de les portes, datàfons, mòbils, teclats, mitjans de transport. S’han de seguir les Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció del coronavirus SARS-CoV-2.
 • En el moment de l’envasat, s’han de fer servir envasos nets i d’un sol ús. S’han d’embossar les comandes de manera individual per a cada client, així es manipularan menys en el moment de l’entrega, i s’han de disposar en una taula propera a la zona d’accés del repartidor. La bossa utilitzada per al repartiment s’ha de netejar i desinfectar interiorment i exterior després de cada lliurament.
 • S’han de respectar les temperatures de conservació fins al moment de lliurar-les: els aliments de consum en fred s’han de conservar a una temperatura màxima de 4°C, si s’han de consumir abans de 24 hores, i a un màxim de 8°C i 65°C per als que se serveixen en calent.
 • El transport s’ha de fer al més ràpid possible, preferentment en bosses isotèrmiques i sempre en un termini inferior a dues hores.

Cal informar els clients dels ingredients del menjar preparat, en especial pel que fa als ingredients al·lergògens. Potser aquesta informació es pot incloure a l’albarà de lliurament

En el moment de l’entrega

 • Ha de mantenir la distància de seguretat amb altres persones en el moment de l’entrega (la possibilitat de pagament en línia a través del web pot facilitar aquesta recomanació).
 • Ha de portar la factura preparada amb la comanda des de l’establiment per manipular-la el mínim possible.

En el cas de recollida de menjars a l’establiment, cal organitzar la cua per garantir la distància de seguretat i s’ha de disposar, en l’espai de lliurament de les comandes, de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans de clients i cambrers

Add Comment

Your email is safe with us.

Show Buttons
Hide Buttons

Sign In Gremi d’Hostaleria de Sitges

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password